Kärnvärden

Koncernens kontinuerliga engagemang

LOJALITET OCH FÖRTROENDE

Vår ständiga lyhördhet för konsumenternas behov är grunden till vår företagspolicy, som inspirerats av största möjliga öppenhet och excellens inom kvalitet.

Vår lojalitet gentemot kunderna och det förtroende de visar för våra produkter genom sina dagliga inköp ligger i själva kärnan av den långvariga relation som vi åtnjuter med dem.

Vår företagspraxis bygger på ömsesidigt förtroende mellan kolleger, fullständig hängivenhet och öppenhet gentemot koncernen samt gentemot alla de aktörer i civilsamhället som vi dagligen samverkar med.

RESPEKT OCH ANSVAR

På grundval av vår respekt för likabehandlingsprincipen främjar vi våra mänskliga resursers yrkesmässiga och personliga utveckling. Det här förstärker våra starka band till lokalsamhällena inom de territorier där vi är verksamma.

Vi åtar oss att förhindra alla former av diskriminering i våra anställningsrutiner, inom alla företag i koncernen, från den första rekryteringstidpunkten. Den huvudsakliga målsättningen för vår anställningsstrategi är att bygga långvariga relationer, inspirerade av principerna för yrkesmässig utveckling och erkännande av meriter.

Vi garanterar våra medarbetare friheten att tillhöra fackföreningar och vi erkänner föreningarnas roll i avtalsfrågor.
Skyddet av människors hälsa och hänsyn till miljön är centrala för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi sköter våra anläggningar genom att använda hållbara resurser, såsom vatten, energi, råvaror och andra material, inklusive förnybara resurser. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan i alla dess former, i synnerhet genom att minska utsläpp, eliminera spill och hantera avfallsprodukter på rätt sätt.

Vi stödjer skyddet av den mänskliga värdigheten samt den oinskränkta och ovillkorliga respekten för mänskliga rättigheter, överallt där Ferrero-koncernens företag verkar.
Vi stödjer avskaffandet av barnarbete och av tvångsarbete, inom vår inflytandesfär och längs hela produktionskedjan, genom specifika lagliga medel och nära relationer med lokalsamhällena.

INTEGRITET OCH MÅTTFULLHET

Vår kommunikation med konsumenter, inklusive reklam, respekterar värdena mänsklig värdighet, familj och barn, i linje med våra moraliska och etiska principer. De bygger på rådgivning om den korrekta användningen av våra produkter och har inspirerats av främjandet av en hälsosam livsstil.

Vårt påverkansarbete gentemot internationella, nationella och lokala institutioner bygger på solid vetenskaplig kunskap och inspireras alltid av intellektuell och beteendemässig integritet samt öppenhet.

PASSION FÖR KVALITET, FORSKNING OCH INNOVATION

Vårt mål är att skapa unika produkter, utveckla innovativa forsknings- och produktionsprocesser samt använda våra egna tekniker. För oss är de aspekter som gör den här resan intressant passionen för forskning, viljan att bryta ned befintliga paradigmer och utforskandet av nya platser långt ifrån de traditionellt inrutade disciplinerna.

Vi använder konsoliderade kvalitets- och spårbarhetsförfaranden för att bevara råvarornas sensoriska och näringsmässiga egenskaper.

Ett grundläggande inslag i vår framgång är omsorgsfullt utvalda råvaror av högsta kvalitet, som tas fram med full respekt för stränga etiska regler beträffande deras ursprung, skörd och tillverkning.

Inom det globala sammanhanget, med ett allt större intresse för ämnen som näringslära och fysisk aktivitet, lägger vi i vår forskningsstrategi och våra produktionsinvesteringar fokus på att skapa produkter av hög kvalitet, som omsorgsfullt tagits fram med hänsyn till näringsvärde och portionsuppdelning, så att de kan ingå i en balanserad kost, med särskild tonvikt barns och familjers behov.

ENTREPRENÖRSKAP

Detta entreprenörskap kan kopplas till ordet ”initiativ”, ett värde som i sig förkroppsligar begreppen företag och entreprenörskap, den där impulsen att handla på eget initiativ för att maximera resultaten.

Skillnaden mellan en mästerlig strategi och framgång ligger i förmågan att skapa en tydlig vision, i att göra proaktiva investeringar, i att genomföra åtgärder i rätt tid och i excellens i genomförandet.

Ferrero-koncernen har uppnått sådana framgångar på grund av sin solida och djupt rotade kultur av ”learning by doing” (lära sig genom praktisk erfarenhet). Ett centralt inslag i hållbarhet i Ferreros modell är den anhopning av tekniska färdigheter och kunskaper om produkter, marknader och konsumenter med tiden som vägleder oss från att ”skapa värde” till att stärka ”skapandets värde”.

En betydelsefull gemensam enhet som drivs av tillit till utveckling och av förmågan att föreställa sig en morgondag som är bättre än idag. Världen kommer nämligen alltid att erövras av de som önskar sig framgång och bekräftelse och de som med beslutsamhet alltid strävar mot högsta kvalitet.

ARBETA, SKAPA, GE – FERRERO-STIFTELSEN

Vi identifierar oss själva med mottot: ”Arbeta, skapa, ge”, som togs fram och introducerades av Michele Ferrero när han precis började med sin affärsverksamhet. I huvudsak främjar vi ”etiken i att göra” framför ”utövandet av att verka vara”.

Samma filosofi har inspirerat, och fortsätter att inspirera:
  • Ferrero-stiftelsen, som ägnar sig åt att bevara koncernens relationer med sina pensionärer genom sociala och kulturella program samt åt att stärka banden till de lokalsamhällen där vi verkar,
  •  ”Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero”, som bygger på investeringar och användning av härledda resurser för att förbättra levnadsvillkoren för samhällen i utvecklingsländer, med särskild tonvikt på barnen,
  •  hela Ferrero-koncernen, som ständigt engagerar sig i aktiviteter inom socialt ansvar, som en ingående del av vårt eget sätt att vara och verka, ända sedan begynnelsen.