RIKTLINJER FÖR AFFÄRSRELATIONER

Ferrero-koncernens uppförandekod, som antogs i maj 2011, offentliggjordes för första gången i den andra rapporten om företagets sociala ansvar i juni 2011 och delas sedan 2013 med samtliga aktörer i värdekedjan.

Koden bygger på Ferreros principer, följer koncernens etiska regler och definierar Ferreros praxis inom följande områden:
1. excellens inom produktkvalitet och produktsäkerhet,
2. engagemang för att skydda de mänskliga rättigheterna,
3. miljöskydd och hållbarhet,
4. garanti för villkoren på arbetsplatsen,
5. affärsmässig integritet.