Respektera och främja mänskliga rättigheter

Att bry sig om de människor som arbetar för och med Ferrero är djupt rotat i våra värderingar som familjeföretag. Att respektera de mänskliga rättigheterna för varje enskild person i vårt företag och de samhällen där vi är verksamma har alltid varit ett kärnvärde.
Vi har tagit tydlig ställning för att respektera och främja mänskliga rättigheter och att förhindra och minska eventuella negativa effekter som vår verksamhet kan ha, med ett granskningsbaserat tillvägagångssätt när det gäller mänskliga rättigheter. Våra metoder vägleds av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och den Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

FERREROS POLICYFÖRKLARING FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Frågor kring mänskliga rättigheter är breda och komplexa och kräver mångfacetterade angreppssätt, och därför har vi identifierat tio viktiga områden där vi prioriterar våra insatser i vår värdekedja. Ferreros policyförklaring för mänskliga rättigheter anger våra principer för mänskliga rättigheter inom dessa huvudsakliga områden. Den lyfter också fram vårt angreppssätt för implementering och engagemang med alla våra medarbetare och företagspartner samt alla relevanta intressenter för vår policyförklaring och våra principer när det gäller mänskliga rättigheter.
Ferreros policyförklaring för mänskliga rättigheter bygger på vår Etiska kod, som anger huvuddragen i vår etiska vision, våra principer, värderingar och vårt ansvar som företag.
Om du vill veta mer om hur Ferrero interagerar med alla sina företagspartner kan du läsa vår Uppförandekod för affärsverksamhet, där vi presenterar Ferreros vägledande principer för ansvarsfulla affärsmetoder, samt Ferreros kod för leverantörer, som lyfter fram våra förväntningar på ansvarsfulla inköpskällor för alla våra leverantörer.

FERREROS RAPPORT OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

För att öka insynen i våra initiativ och åtgärder för att främja mänskliga rättigheter i våra verksamheter och vår leveranskedja har vi arbetat fram vår första Rapport om mänskliga rättigheter. Rapporten är strukturerad kring tio framträdande problem i vår policyförklaring för mänskliga rättigheter och ligger i linje med FN:s rapportramverk för vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.